INFORMAȚII GENERALE

Știri

Căsătorii

Eliberarea certificatelor de căsătorie

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de căsătorie

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă - căsătorie - sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite; prin alte persoane îndreptăţite - în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
1. reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

-la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;

-la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

 

Condiţii:
solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

-buletinul/ cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie*

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate - valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului

2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

-paşaportul turistic sau titlu de călătorie.

 1. Pentru cetăţenii străini:

-paşaportul turistic (cu viză română - dacă este cazul).

-actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Înregistrarea căsătoriei

Inregistrarea casatoriei

- vârsta legală pentru a se putea căsătorii este de 18 ani (prin excepţie, pentru motive temeinice minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsătorii)

Procedura:
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau la reşedinţa unuia dintre ei.
În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.

TERMENUL LEGAL ÎN CARE SE POATE ÎNCHEIA CĂSĂTORIA ESTE DE 10 ZILE DE LA DATA CÂND A FOST ÎNREGISTRATĂ DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE

 • în acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Acte necesare - pentru cetăţenii români

 • Actele de identitate (buletinele/cărţile de identitate);
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători şi menţiunea testat sau consiliat HIV);
 • Actele de identitate a doi martori, care vor fi prezenţi la oficierea căsătoriei;
 • Acte în original şi copii din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriei anterioare (dacă este cazul). Aceste acte pot fi:
  • Certificatul de deces al fostului soţ;
  • Certificatul de despărţenie sau de divorţ (pentru perioada anilor 1951-1960);
  • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă - în caz de divorţ.

Căsătoria dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin
Acte necesare:

 • certificatele de naştere (a cetăţeanului român şi a celui străin - apostillat în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România;
 • actele de identitate (cartea de identitate- pentru cetăţeanul român şi paşaportul/ cartea de identitate (pentru cetăţenii U.E.);
 • DOVADA (CUTUMA) eliberată de Ambasada/Consulatul din România a ţării de provenienţă a cetăţeanului străin sau dovada de celibat eliberată de primăria competentă (numai pentru ţările cu care România are semnate tratate);
 • certificatul medical prenupţial, pentru ambii soţi, eliberat de medicul de familie al cetăţeanului român;
 • dacă viitorii soţi nu se află la prima lor căsătorie, dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare (sentinţă de divorţ - definitivă şi irevocabilă, apostillată în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România (în cazul cetăţeanului străin)/ certificatul de deces);
 • dosar tip (declaraţia de căsătorie);

Numele de familie al soţilor
Odată cu depunerea declaraţiei viitorii soţi declară în faţa ofiţerului de stare civilă numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte.
Potrivit prevederilor din codul civil, soţii au următoarele variante:

 • Să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex. soţul Ionescu - soţia Popescu);
 • Să ia numele unuia sau altuia dintre soţi (Ex. ambii soţi Ionescu/ sau ambii soţi Popescu);
 • Să poarte numele lor reunite (Ex. ambii soţi fie Ionescu - Popescu, fie Popescu - Ionescu);
 • Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Nu este permis ca:
Ambii soţi sau unul dintre ei să aleagă un nume pe care nici unul dintre ei nu l-au purtat.

Căsătoria încheiată în străinătate
Pentru căsătoria dv. încheiată în străinătate accesaţi TRANSCRIEREA actelor de stare civilă.

Transcrierea actelor de căsătorie

Transcrierea actelor de casatorie

TRANSCRIEREA în registrele de stare civilă din România a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ, venite din străinătate, SE EFECTUEAZĂ CU APROBAREA primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Primăria de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în cartea de identitate)

ACTE NECESARE TRANSCRIERII - certificatului de CĂSĂTORIE

 1. Certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate, original şi copie xerox.
 2. APOSTILLE* (conform Convenţiei de la Haga), pentru actele provenite din ţările semnatare ale Convenţiei - se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat (aceasta se face în străinătate, de regulă la Prefectură sau o alta instituţie (vă rugăm să vă interesaţi acolo))
 3. Traducerea certificatului de căsătorie, în România, la traducător autorizat, original şi copie xerox.
 4. Legalizarea acestei traduceri, la notar public - în România
 5. Cartea de identitate al soţului/soţiei (cetăţean român), paşaport pentru soţul/soţia (cetăţean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.)/cetăţean străin), original şi copie xerox.
 6. Certificatul de naştere al soţului/soţiei (cetăţean român), original şi copie xerox.
 7. Declaraţie dată în faţa notarului public, în România, dacă în certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate, nu reiese ce nume poartă soţul şi soţia în urma căsătoriei, în baza căreia se stabileşte ce nume vor purta soţii în România. (dacă este cazul)
 8. Declarație notarială din partea ambilor soți cu regimul matrimonial ales: 
 • comunitate legală;
 • separația de bunuri;
 • comunitate convențională.

 

Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există menţiune de căsătorie ori dacă aceasta este desfăcută printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
 
Cum poţi solicita transcrierea certificatului de căsătorie?
I. PERSONAL - unul dintre soţi, legitimat cu act de identitate valabil sau paşaport C.R.D.S., prezentând o dovadă a ultimului domiciliu, avut în România (se obţine de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)

 1. ÎMPUTERNICIT- prin procură specială,
 • făcută la notar, în România - dacă unul dintre soţi se află în ţară,
 • în străinătate - la misiuni diplomatice si oficii consulare ale României

III. ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ - însoţită de contractul încheiat de unul dintre soţi şi avocat. Certificatul de căsătorie românesc se eliberează, numai, prin procură specială făcută la notar.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI